MinVerksamhet

Revision

Den lagstadgade revisionen ska utföras enligt god revisionssed, vilket ofta är synonymt med den internationella standarden ISA (International Standards on Auditing).

För att underlätta för revisorer har vi utvecklat ett system verktyg som är fullt integrerat med våra övriga system. Det innebär att man alltid kan vara säker på att man har rätt siffror i sin dokumentation. Systemet ger även stöd och möjlighet att dela filer och dokumentation med sina kollegor i systemet.