MinVerksamhet

Mallar

Skatt och avgiftsanmälan

För att få en F-skattsedel och ett F-skattebevis ("körkort för företagare") måste  en Skatte- och avgiftsanmälan lämnas till Skatteverket. I den lämnas bland annat uppgifter som ligger till grund för beräkningen av den preliminära skatten. 

Glöm inte att blanketten ska undertecknas innan den skickas in. Skatteverkets handläggningstider går inte att påverka utan allt sker i turordning som ärendena har blivit registrerade. 

Arbetsordning

Styrelsen i bolag med fler än en ledamot skall årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Lämpligt är att detta sker på första styrelsesammanträdet efter ordinarie bolagsstämma. Ändringar kan ske senare under året vid behov. Arbetsordningen ska ange hur arbetet skall fördelas mellan ledamöterna samt hur ofta styrelsen skall sammanträda. Att upprättade anvisningar om arbetsfördelning mellan ledamöterna följs ska fortlöpande kontrolleras av styrelsen. Det ska även fastställas i vilken utsträckning som de suppleanter som ej är arbetstagarrepresentanter skall delta i styrelsens arbete och kallas till styrelsesammanträden.

Generalfullmakt

Ibland behöver man hjälp med sitt företag och en fullmakt innebär att någon ges behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för någon annans räkning. En generalfullmakt är obegränsad och avser alla åtgärder som huvudmannen själv får göra. Minverksamhet hjälper till att skapa en korrekt fullmakt.

Hjälp med avtal

Bolagsrätten genomsyrar och präglar företagens organisation och dagliga verksamhet i såväl handels- och kommanditbolag som i privata och publika aktiebolag. Vi biträder företag av olika storlek och ägarstrukturer i frågor som rör bolagsrätt. Det innebär att vi tillhandahåller juridiska lösningar och rådgivning i frågor om bildande och förvaltning av aktiebolag och andra företagsformer.

Byrån hanterar regelbundet frågor avseende kapitalanskaffning, ägarspridning, styrelseansvar, ägarstyrning, emissioner,incitamentsprogram, joint ventures, konsortialavtal, generationsskiftesplanering, tvångsinlösen och skydd för minoritetsaktieägare.

Instruktioner (rapport)

För att styrelsen ska få den information man behöver för att kunna fatta beslut och styra bolaget ska styrelsen utfärda en rapporteringsintstruktion till VD. I Aktiebolagslagens 8 kapitel står att styrelsen ska utfärda en skriftlig rapportinstruktion. VD:s uppgift är att se till att dessa uppgifter samlas in och rapporteras till styrelsen.

Styrelsen skall fortlöpande bedöma bolagets och, om bolaget är moderbolag i en koncern, koncernens ekonomiska situation genom den information som lämnas av VD.

Instruktioner (vd)

Den verkställande direkören har enligt Aktiebolagslagens 8 kapitel till uppgift att sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Den verkställande direktören får dessutom utan styrelsens bemyndigande vidta åtgärder som med hänsyn till omfattningen och arten av bolagets verksamhet är av ovanligt slag eller av stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. I sådana fall skall styrelsen så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

Den verkställande direktören skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring skall fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen skall skötas på ett betryggande sätt.

I paragrafens andra stycke står att VD får vidta åtgärder, i frågor av ovanlig beskaffenhet eller stor betydelse, om styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet. Av detta går att tolka att beslut i frågor som fattas sällan, är frågor för styrelsen. Beslut av stor betydelse är också en uppgift för styrelsen. Exempel på detta kan vara olika typer av investeringar, upptagande av lån eller givande av krediter, organisatoriska förändringar och förändrad eller utökad marknadsbearbetning. Men som nämnts kan VD i vissa situationer även fatta beslut i sådana frågor.

För att inte någon tveksamhet ska råda när det gäller verkställande direktörens befogenheter är det viktigt att styrelsens skriftliga riktlinjer och anvisningar är tydliga.

Kompanjonskapsavtal

Att driva företag tillsammans kan vara positivt och ge fördelar av många skäl. Man kan kombinera olika kunskaper och erfarenheter, ge varandra stöd i ett krävande arbete, och vidga kontaktnätet.

Trots de fördelar det kan vara med kompanjonskap finns det ändå skäl att tänka på de nackdelar som kan finnas t.ex. i form av risk för konflikter längre fram. Ordentliga diskussioner mellan kompanjonerna i god tid före start kan klargöra om man verkligen har samma synsätt på hur företaget ska drivas. Dessa diskussioner bör vara systematiska och leda till att man skriver ner vad man är överns om och sedan låter det styra det kompanjonsavtal eller aktieägaravtal som ska upprättas.

Fusion

Fusion innebär ett samgående mellan företag. Fusionen innebär att två juridiska personer går samman genom att samtliga tillgångar och skulder övertas av det ena bolaget mot vederlag till ägarna i det överlåtande bolaget.

Likvidation

Att avveckla ett bolag kallas likvidation. Det innebär att bolagets tillgångar avyttras och skulderna regleras. Den summa som är kvar tillfaller aktieägarna. För att en likvidation ska vara möjlig så måste bolaget ha ett intakt eget kapital och alltså inte vara på obestånd.